قابل توجه اساتيد محترم و اعضاء انجمن
سمپوزيوم يک روزه "  هيپرآمونمي " در روز پنجشنبه 8/12/92  در مرکز طبي کودکان برگزار خواهد شد . جزئيات برنامه سخنراني ها و شرايط حضور متعاقباً با اطلاع مي رسد.