انجمن غدد درون ريز و متابوليسم كودكان بريتانيا
 
دكتر رحيم وكيلي
استاد غدد درون ريز و متابوليسم كودكان

در سال ٢٠١٩ انجمن غدد كودكان بريتانيا يك راهنما براي استفاده از تستوسترون در شيرخواران منتشر كرده است كه حاوي نكات عملي و كاربردي است . يك نكته مهم احتمال حساسيت دارويي شديد بدنبال مصرف استرهاي انانتات است كه بعلت وجود روغن كرچك در اين شكل دارويي است . توصيه شده است كه در صورت امكان در سن زير سه سال از پروپيونات استفاده شود . با افزايش سن احتمال اين حساسيت كمتر ميشود .

 

 
آمپول هاي سوستانون نيز حاوي اين استر هستند و بنابراين در سن پايين نبايد استفاده شوند
 
توجه شما را به اصل اين گايدلاين جلب مي كنم