دکتر ایوب ابراهیمی فلوی بیمارستان مرکز طبی کودکان بوده و هم اکنون در مرکز طبی کودکان تهران مشغول به خدمت می باشد.

تلفن مطب:
تلفن اداري :
پست الکترونيک :

فعاليتهاي علمي