توصیه به همکاران

ترجمه‌: دكتر رحيم وكيلي استاد غدد درون ريز و متابوليسم كودكان
برگرفته از كتاب: بلوغ زودرس تاليف بوواتير و همكاران از انتشارات اسپرينگر
(Claire Bouvattier et.al: Early Puberty 2016, Spring er;76-77)
اطلاعات در مورد تاثير داروهايي كه براي به تاخير انداختن بلوغ استفاده مي شود شديدا متناقض و مورد مناقشه اشت. اگر در دختري سن بلوغ زير 6 سال باشد و درمان نشود قد نهايي 12 تا 15 سانتيمتر كوتاهتر خواهد شد و اگر بلوغ در زير 9 سال باشد و درمان نشود قد نهايي 6 تا 7 سانتيمتر كوتاهترخواهد شد.
اگر بلوغ واقعا بصورت زودرس بوده باشد و درمان انجام شود تا 10 سانتيمتر قند نهايي بيشتر خواهد بود.
پوم تاورن قد 47 دختر مبتلا به بلوغ زودرس با متوسط سن تشخيص 8/3 سال و متوسط درمان براي 3/4 سال را با قد 11 دختر كه درمان نشده اند را مقايسه كرده است. در گروه درمان شده قد نهايي 158/6 و در گروه بدون درمان قد نهايي 154/8 سانتيمتر بوده است. در گروهي كه درمان شده بودند تصور مي شد قدشان در نهايت به 155/8 سانتيمتر برسد و در حاليكه دختر خانمها در شروع بلوغ تا 9 سانتيمتر در سال قد مي كشند با درمان قد به 4/5-4 سانتيمتر در سال مي رسد.

ادامه مطلب...

ترجمه: دكتر رحيم وكيلي استاد غدد  درون ريز و متابوليسم كودكان

برگرفته از : Hormone Research in Pediatrics.88(1)2017

خلاصه: از گذشته شير بعنوان يك غذاي كامل و متعادل و تامين كننده مناسب كالري و مواد مغذي لازم  براي شير خواران شناخته شده است. در ساير كودكان در حال رشد و هم چنين فاز بهبود بيماريها نيز شير به عنوان يك عامل مهم تغذيه اي شناخته شده است. در اين مقاله اطلاعات تازه در مورد اهميت شير و فرآورده هاي آن در رشد قدي كودكان  و بهبود وضعيت تغذيه اي كودكان مبتلا به سوء تغذيه مورد بحث قرار گرفته است همچنين در مورد اثرات آن بر روي رشد قدي خوب، سلامت استخوانها، وزن و تركيب بدن بحث مي شود.

ادامه مطلب...