تاریخ ۱۵ الی ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸
سالن همایش های بیمارستان امام خمینی